Pokaż wiadomości

Ta sekcja pozwala Ci zobaczyć wszystkie wiadomości wysłane przez tego użytkownika. Zwróć uwagę, że możesz widzieć tylko wiadomości wysłane w działach do których masz aktualnie dostęp.


Wiadomości - Damian Walczyk

Strony: 1 [2] 3 4
11
Forum ogólne / Odp: Propozycja zmian w statucie Klubu
« dnia: 15 Grudzień 2020, 16:09:25 »
Zaproponowane kolorem czerwonym zmiany to w głównej mierze uporządkowanie statutu: wzięto pod uwagę nurkowanie swobodne i możliwość przynależenia freediverów do naszego stowarzyszenia, co uprzednio nie było uregulowane. Zapisy zostały dostosowane do obecnie panujacych zasad (m.in. komunikacji drogą elektroniczną). Ponadto pochylono się nad kwestiami zawieszenia i utraty członkostwa w Klubie, które dotychczas nie były w statucie rozwinięte. Nałożono nacisk na składkę członkowską jako podstwowy obowiązek klubowicza, a także omówiono kwestie deklaracji członkowskiej, która od nowego roku powinna być obowiązującym w klubie dokumentem poświadczającym przynależność Klubowicza do Kraba. Elementy usunięte z starej wersji statutu to w głównej mierze zmiany estetyczne, uporządkowujące dokument i wprowadzające pewną chronologie.

12
Forum ogólne / Odp: Propozycja zmian w statucie Klubu
« dnia: 13 Grudzień 2020, 17:42:44 »
Słuszne uwagi Jakubie :)

13
Forum ogólne / Propozycja zmian w statucie Klubu
« dnia: 08 Grudzień 2020, 14:23:50 »
EDIT: na czerwono - zgodnie z sugestią Jacka - wyszczególniono proponowane zmiany

Hej, zgodnie z ustaleniami publikujemy wersję Statutu Klubu, którą chcielibyśmy przekazać pod głosowanie na najbliższym Walnym Zebraniu.
Prosimy Was o uwagi i wskazówki.Rozdział I
Postanowienia ogólne

 §1
Nazwa Stowarzyszenia
Stowarzyszenie nosi nazwę: Akademicki Klub Podwodny Krab AGH, w dalszych postanowieniach statutu zwane Klubem.
Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej - AKP Krab AGH.

§2
Obszar działania Stowarzyszenia
Klub działa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i za granicą. Siedzibą Klubu jest Kraków.

§3
Osobowość prawna Stowarzyszenia
Klub jest organizacją zarejestrowaną na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§4
Klub a inne stowarzyszenia
Klub może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji zrzeszających podmioty o tych samych lub podobnych celach działalności.
Klub w zakresie szkolenia nurkowego działa w oparciu o przepisy wydane przez Komisję Działalności Podwodnej Zarządu Głównego PTTK.

§5
Identyfikacja graficzna
Klub może używać wyróżniającego znaku graficznego oraz pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
Rozdział II
Cele i środki działania Klubu
 
§6
Cele działalności Klubu:
Prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie nurkowania rekreacyjnego, technicznego oraz swobodnego (freediving),
Organizowanie aktywnych form rekreacji dla członków Klubu,
Organizowanie wyjazdów turystyczno-nurkowych,
Upowszechnianie wiedzy o sportowych, naukowych oraz technicznych aspektach nurkowania,
Działalność w zakresie ochrony środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wodnego,
Propagowanie wiedzy o ochronie środowiska naturalnego,
Współpraca w zakresie podejmowanych działań związanych z ochroną środowiska ze studentami i kadrą naukową Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie,
Współpraca z organizacjami nurkowymi w Polsce i za granicą.

§7
Klub swe cele realizuje poprzez:


Organizowanie szkoleń nurkowych i innych związanych z działalnością wodniacką,
Organizowanie różnorodnych form turystyki podwodnej, w szczególności krajowych i zagranicznych wyjazdów oraz obozów szkoleniowych a także warsztatów basenowych i wszelkiego rodzaju nurkowych akcji klubowych,
Urządzanie otwartych wykładów, prelekcji, odczytów, wystaw, pokazów filmów i zdjęć itp., związanych z działalnością Klubu,
Współpracę z innymi organizacjami nurkowymi w Polsce i za granicą,
Promocję nurkowania podczas targów sportów wodnych, festiwali o tematyce sportowej i innych,
 Współpracę z Akademią Górniczo Hutniczą w Krakowie w zakresie promocji Klubu w środowisku szkolnym i akademickim,
 Promocję Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie środowisku szkolnym i akademickim,
Wykorzystywanie osiągnięć naukowych pracowników i studentów Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie w ramach działań związanych z ochroną środowiska.

§8
Sposób działania Klubu:
Klub opiera swoją działalność na społecznej pracy członków oraz środkach finansowych pochodzących ze składek członkowskich, dobrowolnych wpłat i dochodów czerpanych z działalności klubowej,
Dla prowadzenia swoich spraw Klub może zatrudniać pracowników na zasadach określonych przez Zarząd,
Czas, forma oraz godziny pracy Klubu ustalane są przez Zarząd Klubu na mocy uchwały.
 

Rozdział III
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki

§9
Spośród członków Klubu wyróżniamy:
Członków zwyczajnych,
Członków wspierających
Członków honorowych.

§10
Członkostwo w Klubie
Członkiem zwyczajnym Klubu może zostać każda osoba fizyczna, posiadająca dowolny stopień nurkowy (dotyczy także nurkowania swobodnego),
Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub osoba prawna, o ile jest zainteresowana wspieraniem celów statutowych Klubu i w tym celu zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną na rzecz ich realizacji. Osoba prawna działa w Klubie poprzez swojego przedstawiciela określonego na piśmie,
Członkiem honorowym Klubu może zostać każda osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Klubu, a jej kandydatura została poparta przez Walne Zgromadzenie Członków.

§11
Przyjęcie członka do Klubu:
O przyjęciu w poczet członków w charakterze członka zwyczajnego lub wspierającego decyduje Zarząd Klubu na podstawie złożonej deklaracji członkowskiej oraz na podstawie opłacenia składki członkowskiej,
O nadaniu tytułu członka honorowego decyduje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Klubu lub Rady Klubu lub 10 członków zwyczajnych
Zarząd prowadzi rejestr członków Klubu.

§12
Prawa Członków Klubu:
Członkowie zwyczajni mają prawo:
Udziału i głosowania na Walnym Zebraniu Członków Klubu (w przypadku kiedy Walne Zebranie Członków odbywa się w terminie przekraczającym 4 miesiące od rozpoczęcia roku akademickiego tj. w nowym roku kalendarzowym, prawo do głosowania utrzymują także osoby, które opłaciły składkę członkowską w roku poprzedzającym Walne Zebranie Członków),
Czynnego i biernego prawa wyborczego w wyborach do wszystkich władz Klubu,
Wnioskowania we wszystkich sprawach Klubu,
Korzystania z rekomendacji i pomocy Klubu oraz urządzeń i majątku na zasadach określonych przez aktualnie obowiązujące klubowe regulaminy i przepisy,
Udziału w działalności informacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej, i innej podejmowanej w ramach realizacji celów statutowych Klubu na zasadach określonych przez Zarząd
Kształtowania programu Klubu.


Członkowie honorowi i wspierający mają prawo:
Wnioskowania we wszystkich sprawach Klubu,
Korzystania z urządzeń, majątku, rekomendacji i pomocy Klubu,
Udziału w działalności informacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej, i innej podejmowanej w ramach realizacji celów statutowych Klubu na zasadach określonych przez Zarząd


§13
Obowiązki Członków Klubu:
Członkowie zwyczajni Klubu mają obowiązek:
 Przestrzegania Statutu, postanowień deklaracji członkowskiej, regulaminów  i uchwał władz Klubu,
Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Klubu,
Regularnego opłacania składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Klubu,
Przestrzegania wytycznych KDP PTTK w zakresie bezpiecznego uprawiania płetwonurkowania, zgodnie ze swoimi uprawnieniami nurkowymi.

Członkowie wspierający Klubu mają obowiązek:
Przestrzegania Statutu, postanowień deklaracji członkowskiej, regulaminów  i uchwał władz Klubu,
Przestrzegania wytycznych KDP PTTK w zakresie bezpiecznego uprawiania płetwonurkowania, zgodnie ze swoimi uprawnieniami nurkowymi.


Członkowie honorowi Klubu mają obowiązek:
Przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
Przestrzegania wytycznych KDP PTTK w zakresie bezpiecznego uprawiania płetwonurkowania, zgodnie ze swoimi uprawnieniami nurkowymi.

§14
Zawieszenie i utrata członkostwa
Zawieszenie członkostwa rozumiane jest jako tymczasowa utrata praw i obowiązków zawieszanego klubowicza, które może zostać przywrócone na skutek uregulowania zobowiązań wobec Klubu i/lub decyzji Zarządu.

Utrata członkostwa  rozumiana jest jako stała utrata praw i obowiązków członka klubu. Utrata członkostwa w klubie nie zwalnia klubowicza z konieczności uregulowania należności wobec klubu. Przywrócenie członkostwa możliwe jest jedynie na podstawie Uchwały Zarządu i oficjalnej zgody Rady Klubu lub poprzez wniosek dowolnego klubowicza i głosowanie na Walnym Zebraniu Członków.

Członkostwo w Klubie ulega zawieszeniu na skutek:
Nieopłacenia składek członkowskich w terminie uprzednio wyznaczonym przez Zarząd Klubu,
Decyzji Zarządu.
 
Utrata członkostwa w Klubie następuje na skutek:
Dobrowolnej rezygnacji z członkostwa w Klubie, zgłoszonej Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Klubu,
Śmierci Członka,
Decyzji Zarządu,
Decyzji Walnego Zebrania Członków
.

Zarząd może dokonać skreślenia z listy członków Klubu z powodu:
Nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
Działania na szkodę Klubu,
Zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań wobec Klubu, przez okres przekraczający jeden rok, po wcześniejszym upomnieniu przez Zarząd,
Na pisemny wniosek dowolnego członka klubu po akceptacji przez Zarząd, Radę Klubu i 10 członków Klubu.

§15
Odwołanie od decyzji o utracie członkostwa
Osoba skreślona z listy członków Klubu ma prawo wniesienia odwołania do Rady Klubu w terminie 1 miesiąca od powzięcia wiadomości o podjęciu uchwały przez Zarząd Klubu, nie później jednak niż po upływie jednego roku od podjęcia uchwały. Uchwała Rady Klubu jest ostateczna.
 
Rozdział IV
Organy Klubu
 
§16
Władzę w Klubie sprawuje:
Walne Zebranie Członków,
Zarząd Klubu
Rada Klubu.

§17
Walne Zebranie Członków
Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Klubu,
W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
     - z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
     - z głosem doradczym – członkowie wspierający i honorowi,
Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne,
Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 4 miesięcy po rozpoczęciu roku akademickiego,
Obradami Walnego Zebrania kieruje wybrany przez nie przewodniczący obrad,
Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zarząd:
     - z własnej inicjatywy,
     - na wniosek Rady Klubu,
     - na wniosek 1/3 ogółu członków zwyczajnych Klubu,
Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w terminie do 30 dni od daty zgłoszenia wniosku,
O miejscu, terminie, sposobie zebrania i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Zarząd powiadamia członków za pomocą poczty elektronicznej i innych  kanałów elektronicznych takich jak np. media społecznościowe, komunikatory itp, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania,
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów jeżeli statut nie stanowi inaczej,
Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, które zostały umieszczone w porządku obrad.

§18
Uchwały Walnego Zebrania Członków
Prawidłowo zwołane Walne Zebranie Członków Klubu jest władne podejmować prawomocne uchwały bez względu na ilość przybyłych członków.
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem głosowań nad uchwałami o powołaniu lub odwołaniu członków organów Klubu, które zapadają w głosowaniu tajnym.
Walne Zebranie na wniosek członka zwyczajnego Klubu, może podjąć uchwałę o utajnieniu głosowania nad każdą podejmowaną uchwałą.

§19
Kompetencje Walnego Zebrania Członków:
Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
Rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Rady Klubu,
Uchwalanie statutu i jego zmian,
Wybór i odwoływanie członków władz Klubu,
Ustalanie wytycznych polityki kadrowej, finansowej i gospodarczej Klubu,
Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu i przeznaczeniu jego majątku,
Nadawanie i pozbawianie tytułu członka honorowego Klubu na wniosek Zarządu.

§20
Zarząd Klubu
Zarząd jest naczelną władzą Klubu. Kieruje on całokształtem działalności Klubu, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje go na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków,
Zarząd składa się z 3 do 5 członków.
Kadencja Zarządu trwa dwa lata,
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Zarządu w trakcie kadencji, jego skład osobowy jest uzupełniany poprzez dokooptowanie przez Zarząd Klubu na zasadzie uchwały na pozostały okres kadencji nowego członka na nieobsadzone stanowisko. Nie dotyczy to stanowiska Prezesa Zarządu, którego w wymienionych wyżej sytuacjach zastępuje na mocy uchwały Zarządu dowolnych członek Zarządu lub Rady Klubu. W przypadku braku osoby skłonnej przyjąć stanowisko konieczne jest zwołanie na wniosek Zarządu w ciągu miesiąca od ustąpienia Prezesa Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w trybie wyborczym i wybranie nowego Zarządu.
Ogólna liczba członków dokooptowanych w tym trybie nie może przekraczać 1/3 składu Zarządu.


§21
Do zakresu działania Zarządu należy:
Reprezentowanie Klubu na zewnątrz i działanie w jego imieniu,
Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków oraz postanowień statutu,
Sprawowanie zarządu nad majątkiem Klubu,
Podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
Podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań finansowych,
Uchwalanie wysokości składki wpisowej,
Uchwalanie wysokości składek członkowskich i ich podział,
Uchwalanie szczegółowych planów działalności Klubu,
Inicjowanie i kierowanie współpracą ze stowarzyszeniami i organizacjami o podobnym charakterze w kraju i za granicą,
Zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
Podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania i skreślania członków Klubu,
Składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
Przyjmowanie i skreślanie członków z listy członków Klubu.

§22
Podejmowanie decyzji przez Zarząd Klubu
Decyzje Zarządu podejmowane są w formie uchwał, zwykłą większością głosów,
W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu,
Do ważności podejmowanych uchwał konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu,
Prezesowi Zarządu przysługuje prawo weta wstrzymującego realizację każdej uchwały Zarządu, podjęciu której był przeciwny,
W przypadku skorzystania przez Prezesa z prawa weta, Zarząd obowiązany jest zorganizować spotkanie z Radą Klubu mające na celu rozwiązanie sporu. W przypadku braku rozstrzygnięcia Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, w celu rozstrzygnięcia, czy zawetowana uchwała będzie realizowana.
§23
Rada Klubu
Rada Klubu jest organem kontrolnym i doradczym Klubu. Głównymi zadaniami Rady klubu jest kontrolowanie działań Zarządu oraz współpraca i doradztwo przy realizowaniu pracy Zarządu,
Rada Klubu składa się z 3 do 5 członków,
Kadencja Rady Klubu trwa dwa lata
Rada Klubu wybiera ze swego składu przewodniczącego, zastępcę i sekretarza,
W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka Rady Klubu w trakcie kadencji, jej skład osobowy jest uzupełniany poprzez dokooptowanie przez Radę Klubu na zasadzie uchwały na pozostały okres kadencji nowego członka na nieobsadzone stanowisko.
Rada Klubu jest odpowiedzialna za swoją działalność przed Walnym Zebraniem Członków,
Członkowie Rady Klubu nie mogą pełnić żadnych innych funkcji we władzach Klubu,
Uchwały Rady Klubu, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu Rady Klubu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Klubu. Na podstawie uchwały pełnego składu, Rada Klubu może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§24
Zakres działania Rady Klubu:
Kontrolowanie całokształtu działalności Klubu,
Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia niewywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
Składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi Klubu,
Rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu, składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.
Członkowie Rady Klubu mają prawo żądania od członków i władz Klubu wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

Przewodniczący lub upoważniony członek Rady Klubu ma prawo brać udział w posiedzeniach Zarządu oraz innych jednostek organizacyjnych Klubu z głosem doradczym.
 
 
Rozdział V
Struktury szkoleniowe Klubu
 
§25
Zespół instruktorski

Szkolenie w Klubie prowadzone jest przez Zespól Instruktorski

W skład Zespołu Instruktorskiego wchodzą instruktorzy płetwonurkowania i nurkowania swobodnego, będący członkami Klubu, którzy przynajmniej raz na 2 lata prowadzili szkolenie basenowe w Klubie lub prowadzili szkolenie na dowolny stopień KDP/CMAS organizowane przez Klub oraz z urzędu Prezes Klubu.
Członkowie Zespołu Instruktorskiego mają prawo organizowania i wizytowania akcji nurkowych.
 
§26
Posiedzenia Zespołu instruktorskiego oraz wybór Szefa Szkolenia
Zespół Instruktorski wybiera ze swego grona Szefa Szkolenia. Szef Szkolenia może brać udział w posiedzeniach Zarządu Klubu z głosem doradczym,
Zespół Instruktorski podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę obecnych członków.
Posiedzenia zespołu Instruktorskiego zwołuje i nimi przewodniczy Szef Szkolenia. Prawo zwołania posiedzenia Zespołu Instruktorskiego ma również Prezes Klubu,
W posiedzeniach Zespołu Instruktorskiego mogą brać udział bez prawa głosu, osoby będące członkami zwyczajnymi Klubu, posiadające stopień wyszkolenia KDP CMAS*** (lub równoważny), po wyrażeniu zgody przez Zespół Instruktorski.
 
 
Rozdział VI
Majątek i Fundusze Klubu
 
§27
Majątek Klubu stanowią:
Nieruchomości, ruchomości i fundusze,
Wpisowe i składki członkowskie,
Darowizny, zapisy i spadki,
Wpływy z działalności statutowej Stowarzyszenia,
Dochody z własnej działalności,
Dochody z majątku Klubu.

§28
Ustalenie wymiaru składki członkowskiej
W Klubie obowiązuje roczna składka członkowska, upoważniająca do korzystania z usług i majątku Klubu na preferencyjnych warunkach.
Wysokość poszczególnych składek na każdy kolejny rok ustala Zarząd po zasięgnięciu opinii Rady Klubu i podaje do wiadomości członków Klubu najpóźniej podczas Walnego Zebrania.

§29
Zwolnienie z obowiązku opłaty składki członkowskiej
Instruktorzy prowadzący działalność szkoleniową w Klubie zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich,
Członkowie Zarządu i Rady Klubu zwolnieni są z obowiązku płacenia składek członkowskich,
Dowolny członek Klubu na mocy uchwały Zarządu może być zwolniony z obowiązku płacenia składki członkowskiej.

§30
Prowadzenie działalności gospodarczej przez Klub
Klub może prowadzić działalność gospodarczą, służącą realizacji celów statutowych, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz niemajątkowych Klubu uprawnieni są Prezes Zarządu jednoosobowo lub dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
 
 
Rozdział VII
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
 
§31
Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu
Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania,
Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Klubu, Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Klubu.

§32
Sprawy nieuregulowane w niniejszym Statucie
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.


14
Forum ogólne / Wznowienie działalności klubowego magazynu!
« dnia: 13 Lipiec 2020, 10:20:07 »
Hej Kraby,

Niezmiernie miło nam poinformować, iż w porozumieniu z władzami uczelni w dniu 15 lipca 2020 r. wznawiamy działalność magazynu klubowego! Ulegają jednak zmianie zasady korzystania z dobrodziejstw magazynu.

Przede wszystkim wprowadzamy system rezerwacji sprzętu.

Co to w praktyce oznacza i jak to będzie wyglądać?

Poniżej znajdziesz link do formularza. Jeżeli chcesz wypożyczyć sprzęt nurkowy, prosimy o dokładne wypełnienie wszystkich pól zawartych w formularzu (w tym adresu mailowego):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWhmTPNsqkNu84_a86nHXc6NqjPBov9QsUXe1J3RnrGtiHIA/viewform

Ponadto, aby wypożyczyć sprzęt jednego dnia klubowego (magazyn działa w poniedziałki, środy i piątki od godziny 19:00 do 21:00), rezerwacji należy dokonać NAJPÓŹNIEJ w przeddzień odbioru. W formularzu sam określasz, w który dzień klubowy i o której godzinie pojawisz się po sprzęt oraz deklarujesz datę jego zwrotu.

Ikejka z zarezerwowanym przez Ciebie sprzętem będzie na Ciebie czekać o wskazanej w formularzu godzinie na stole przy drzwiach wejściowych do klubu. Przed jej odbiorem prosimy o dezynfekcje rąk (przy drzwiach znajduje się płyn do dezynfekcji). Wejście do klubu tylko w maseczce (na terenie Kraba obowiązuję bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa).

Prosimy o punktualny odbiór i zwrot sprzętu. Ikejka będzie czekać na Ciebie 10 min, po tym czasie zostanie schowana do magazynu.

W klubie może przebywać tylko dwie osoby jednocześnie: osoba obsługująca magazyn oraz Ty, Drogi Krabie. Miej świadomość, że kilka minut po Tobie po sprzęt pojawi się kolejny klubowicz. Bądź punktualny. Nie zabieraj innym możliwości wypożyczenia sprzętu!

Pamiętaj także, że rezerwacja sprzętu nie gwarantuje wypożyczenia. Jeżeli nie będziemy w stanie zrealizować Twojej rezerwacji odezwiemy się do Ciebie bezpośrednio.

My ze swojej strony obiecujemy dołożyć wszelkich starań, aby wypożyczany przez Ciebie sprzęt był bezpieczny, niemniej jednak zgodnie z zaleceniami m.in. DAN i różnych Federacji Nurkowych, Ty, Drugi Nurku, również zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Jak to zrobić? Spis zaleceń znajdziesz tutaj:

https://drive.google.com/file/d/1TDMf8TeJro3PcMrL8g0hLUyScKkpeIdZ/view

Koniecznie się z nim zapoznaj.

15
Nurkowania, wyjazdy i imprezy prywatne / Vis 2020
« dnia: 03 Lipiec 2020, 22:54:40 »
Witajcie!

Przed nami kolejna wspaniała wyprawa: najazd Krabów na chorwacki Vis! :)
Vis jest urokliwym, kameralnym miasteczkiem na najbardziej oddalonej od lądu ze wszystkich dalmatyńskich wysp. Są widoki, jest spokój i jest nurkowanie!

Termin:
Na miejscu spotykamy się 29.08. a bazę opuszczamy w dniu 05.09.

Koszt wyjazdu:
Zakwaterowanie + pakiet nurkowy: 180 € + 200 €

Cena obejmuje:
7 noclegów, opiekę polskiego rezydenta, pościel, klimaytzację, taksę klimatyczną i ubezpieczenie KL, NNW (również ubezpieczenie nurkowe do 40 m).

W cenie pakietu nurkowego:
- 10 nurkowań + 1 nurkowanie nocne
- butla 12 lub 15l (na 15l butle konieczna jest rezerwacja)
- powietrze
- balast
- transport na miejsce nurkowe
- przewodnik nurkowy
- cena pakietu jest wyższa jeśli ktoś decyduje się na nocleg  na własną rękę

Opcja dla rekreacji: 180 € (tylko w przypadku wolnych miejsc)

Cena nie obejmuje transportu i wyżywienia.
W tym roku ze względu na pandemię klub nie organizuje transportu, spotykamy się na miejscu 29.08.


Zakwaterowanie w apartamentach z wyposażoną kuchnią.

Jeżeli jeszcze się wahacie, może skuszą Was zdjęcia wprost ze strony bazy nurkowej ;)
https://nautica.pl/nurkowanie-chorwacja/vis/miejsca-nurkowe/

Informacje o bazie: http://nauticachorwacja.pl/baza-vis/baza/

Ze względu na sytuację epidemiczną Klub nie jest organizatorem wyjazdu, zapraszamy Was na wyjazd do zaprzyjaźnionej bazy nurkowej na preferencyjnych warunkach.

Prosimy Was o zapisy:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeRK40uEl7n7-JGH3R3czm3hX2EfzNroEHBlQ-hgr1fisnlSQ/viewform

16
Aktualności / Tymczasowe zawieszenie zajęć
« dnia: 11 Marzec 2020, 14:32:22 »
W związku z zagrożeniem koronawirusem i zgodnie z zaleceniami agencji rządowych i władz uczelni na czas najbliższych 2 tygodni klub będzie zamknięty. Jednocześnie odwołujemy wszystkie zajęcia basenowe. Na ten moment (11.03) basen TS Wisła jest otwarty, ale zostało już wydane zalecenie o zawieszaniu zajęć sportowych.


Nie odbędzie się także zaplanowana na 11.03 wizyta lekarza klubowego ani nurkowania basenowe i wykłady teoretyczne w terminach 11-25.03. Zajęcia zostaną odrobione w najbliższym możliwym czasie.

 

Chcielibyśmy Was także zapewnić, że w kwestii obozu szkoleniowego cały czas monitorujemy sprawę i będziemy Was na bieżąco informować co dalej, sledźcie Fb i forum klubowe.

 

Jeżeli nastąpią jakiekolwiek zmiany to poinformujemy Was najszybciej jak się da.

17
Aktualności / Odp: Zamknięty basen 18.02.2020
« dnia: 01 Marzec 2020, 15:53:40 »
Hej, zgodnie z tą informacją: http://www.tswisla.pl/plywalnia-ts-wisla-czynna/ basen jest już czynny.
Od poniedziałku 02.03.2020 zajęcia ruszają normalnym tokiem

18
Aktualności / Odp: Zamknięty basen 18.02.2020
« dnia: 27 Luty 2020, 08:36:50 »
Awaria tyczy się wezła ciepłowniczego,
Siłownia Platinium obok teź nie ma ciepłej wody.
Ogólnie MPEC nad tym pracuje i prawdpododobnie jutro będzie otwarte, ale damy Wam znać

19
Aktualności / Odp: Zamknięty basen 18.02.2020
« dnia: 24 Luty 2020, 20:39:13 »
Hej, basen wg. ostatnich informacji jest zamknięty do środy 26.02.2020 włącznie.
W środę koło południa dostaniemy informację co dalej.

20
Aktualności / Zamknięty basen 18.02.2020
« dnia: 18 Luty 2020, 09:19:27 »
Hej, dostaliśmy właśnie info, że na basenie Wisły jest jakaś awaria i od dzisiaj (18.02.2020) basen będzie zamknięty co najmniej przez tydzień. Jak dowiemy się czegoś więcej to damy Wam znać.

Strony: 1 [2] 3 4